GEOLOKALIZACJA POJAZDÓWWyposaż swoją flotę pojazdów w najlepszej cenie!
GEOLOKALIZACJA POJAZDÓW
Wyposaż swoją flotę pojazdów w najlepszej cenie!
Zaoszczędź nawet 30%
porównując oferty wszystkich usługodawców w branży
Zaoszczędź nawet 30%porównując oferty wszystkich usługodawców w branży

Zasady działania i zalety geolokalizacji gps

Czas czytania: 5 minut(y)

Systemy geolokalizacji GPS, początkowo zarezerwowane dla celów wojskowych, później natomiast wyłącznie dla kartografii, są dziś niezmiernie zróżnicowane. Począwszy od lokalizowania dzieci, przez zwierzęta domowe po osoby starsze, aplikacje do geolokalizacji za pomocą GPS stały się już częścią życia codziennego.

Ale dla firm to przede wszystkim geolokalizacja pojazdów przez GPS stanowi ważny krok naprzód. Możliwe jest już nie tylko prawidłowe zorientowanie w terenie przez kierowcę dzięki GPS, ale także lokalizowanie pojazdów poprzez GPS przez firmę, gdziekolwiek na trasie by się nie znajdowały!

Jak działa geolokalizacja przez GPS i w jakich celach można użytkować ten system? Jakie są zalety, a jakie są koszty tego rozwiązania?

Funkcjonowanie i zastosowanie geolokalizacji GPS

Funkcjonowanie urządzeń geolokalizacyjnych GPS umożliwia stosowanie coraz bardziej zróżnicowanych typów technologii.

Funkcjonowanie geolokalizacji GPS

Geolokalizacja GPS działa dzięki trackerowi zainstalowanemu na obiekcie, który będzie monitorowany czy lokalizowany:

 • Tracker składa się z odbiornika i nadajnika,
 • Odbiornik odbiera sygnał sieci satelitarnej określania położenia GPS,
 • W niektórych przypadkach, urządzenia geolokalizcji GPS pojazdów są również powiązane z prędkościomierzem, aby rejestrować dane dotyczące jazdy, takie jak przyspieszenie czy nagłe hamowanie,
 • Tracker rejestruje dane dotyczące położenia przesyłane przez sieć,
 • I przekazuje je przełożonemu, w czasie zbliżonym do rzeczywistego lub w regularnych odstępach czasu, poprzez sieć telefonii komórkowej,
 • Przełożony ma podgląd dzięki oprogramowaniu do przetwarzania danych dotyczących położenia, albo podczas jazdy w czasie rzeczywistym, albo też po powrocie pojazdu, odczytując dane zapisane na trackerze,
 • Niektóre trackery pozwalają również przełożonemu na przekazywanie instrukcji lub wiadomości do kierowcy, w formie raportowanych wydarzeń.

Coraz bardziej różnorodne zastosowanie

Taki sposób dzia?ania pozwala wyposa?y? system geolokalizacji w ca?? seri? aplikacji maj?cych ró?norodne zastosowanie:

- Tracker mo?e by? u?ywany do lokalizowania zagubionego zwierz?cia hodowlanego,

- Mo?e by? wykorzystywany do zlokalizowania, ale tak?e do komunikacji z zagubion? blisk? osob?, która potrzebuje pomocy, na przyk?ad z dzieckiem lub z osob? starsz?,

- Mo?e by? przede wszystkim u?ywany do odnalezienia ró?nych cennych przedmiotów nale??cych do firmy, najcz??ciej pojazdów w razie kradzie?y,

- Lub te? w przypadku podró?y s?u?bowych

- A zatem tak?e do lokalizowania osób lub ?adunków transportowanych przez pojazdy,

- System ten jest wi?c polecany firmom zajmuj?cym si? transportem drogowym,

- Zreszt? tak samo jak ka?dej firmie, której pracownicy, tacy jak przedstawiciele handlowi, regularnie s? w trasie,

- W przypadku wszystkich tych zastosowa? trackery umo?liwiaj? nie tylko zapobieganie kradzie?y, ale tak?e optymalizacj? tras pracowników i zarz?dzanie flot? pojazdów.

 

Taki sposób działania pozwala wyposażyć system geolokalizacji w całą serię aplikacji mających różnorodne zastosowanie:

 • Tracker może być używany do lokalizowania zagubionego zwierzęcia hodowlanego,
 • Może być wykorzystywany do zlokalizowania, ale także do komunikacji z zagubioną bliską osobą, która potrzebuje pomocy, na przykład z dzieckiem lub z osobą starszą,
 • Może być przede wszystkim używany do odnalezienia różnych cennych przedmiotów należących do firmy, najczęściej pojazdów w razie kradzieży,
 • Lub też w przypadku podróży służbowych,
 • A zatem także do lokalizowania osób lub ładunków transportowanych przez pojazdy,
 • System ten jest więc polecany firmom zajmującym się transportem drogowym,
 • Zresztą tak samo jak każdej firmie, której pracownicy, tacy jak przedstawiciele handlowi, regularnie są w trasie,
 • W przypadku wszystkich tych zastosowań trackery umożliwiają nie tylko zapobieganie kradzieży, ale także optymalizację tras pracowników i zarządzanie flotą pojazdów.

 

Zalety i koszty geolokalizacji GPS

Podstawowe zasady działania geolokalizacji GPS pozwalają firmom używającym tych rozwiązań skorzystać z wielu zalet. Warto jednak, żeby kierownictwo firmy zapoznało się dokładnie z kosztami, jakie wiążą się z wprowadzeniem w życie wszystkich tych korzyści. 

Zalety geolokalizacji GPS dla firm

Geolokalizacja GPS pojazdów s?u?bowych przynosi firmom dwa g?ówne rodzaje korzy?ci. Po pierwsze, nawigacja przynosi korzy?ci pod k?tem bezpiecze?stwa:

Minimalizuje ryzyko kradzie?y czy konsekwencje kradzie?y,

- Pozwala na zlokalizowanie w czasie zbli?onym do rzeczywistego ka?dego pojazdu odbywaj?cego podró? s?u?bow?, 

- A to pozwala z kolei na  szybkie podj?cie decyzji  dotycz?cych wszystkich aspektów zwi?zanych z podró?ami s?u?bowymi.

Powiadomienia mog? by? wysy?ane, aby poinformowa? kierowców o niebezpiecznych nawykach za kierownic?.

Bezpo?rednie czy po?rednie korzy?ci finansowe, które równie? warto wzi?? pod uwag?:

- Analiza danych dotycz?cych po?o?enia pojazdu pozwala na aktualizowanie trasy w razie zmiany sytuacji, je?li zajdzie taka konieczno??,

- Analiza danych dotycz?cych jazdy umo?liwia wprowadzenie oszcz?dno?ci na paliwie,

- Oraz u?wiadomienie kierowców pod k?tem konieczno?ci optymalizacji jazdy, a w razie potrzeby wskazania co nale?y poprawi?, co równie? generuje oszcz?dno?ci,

- I wreszcie, w kontek?cie us?ug dostawczych czy transportowych, profesjonalizm i precyzja osi?gni?ta przez dane us?ugi, które pozwalaj? tak?e klientowi na lokalizowanie pojazdów, znacznie zwi?kszaj? satysfakcj? klienta.

 

Geolokalizacja GPS pojazdów służbowych przynosi firmom dwa główne rodzaje korzyści. Po pierwsze, nawigacja przynosi korzyści pod kątem bezpieczeństwa:

 • Minimalizuje ryzyko kradzieży czy konsekwencje kradzieży,
 • Pozwala na zlokalizowanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego każdego pojazdu odbywającego podróż służbową,
 • A to pozwala z kolei na  szybkie podjęcie decyzji  dotyczących wszystkich aspektów związanych z podróżami służbowymi.
 • Powiadomienia mogą być wysyłane, aby poinformować kierowców o niebezpiecznych nawykach za kierownicą.

Bezpośrednie czy pośrednie korzyści finansowe, które również warto wziąć pod uwagę:

 • Analiza danych dotyczących położenia pojazdu pozwala na aktualizowanie trasy w razie zmiany sytuacji, jeśli zajdzie taka konieczność,
 • Analiza danych dotyczących jazdy umożliwia wprowadzenie oszczędności na paliwie,
 • Oraz uświadomienie kierowców pod kątem konieczności optymalizacji jazdy, a w razie potrzeby wskazania co należy poprawić, co również generuje oszczędności,
 • I wreszcie, w kontekście usług dostawczych czy transportowych, profesjonalizm i precyzja osiągnięta przez dane usługi, które pozwalają także klientowi na lokalizowanie pojazdów, znacznie zwiększają satysfakcję klienta.

 

Koszt geolokalizacji za pomocą GPS

 

W skład kosztów geolokalizacji pojazdów służbowych poprzez GPS wchodzą różne części składowe, które można analizować miesięcznie dla każdego pojazdu.

Możliwe są dwa rozwiązania: albo urządzenia są zakupione i firma opłaca miesięcznie tylko koszt usługi, albo też urządzenia są wynajęte i koszty najmu trzeba doliczyć do kosztów usługi.

Cena narzędzi geolokalizacyjnych - urządzeń GPS zainstalowanych w pojeździe będzie uzależniona od funkcjonalności trackerów.

Główne czynniki podwyższające cenę trackera to

 • Możliwość transmisji danych do przełożonego przez sieci komórkowe,
 • Sposób zasilania,
 • Możliwość podłączenia baterii do pojazdu,
 • Sposób zainstalowania urządzenia,
 • Możliwość obustronnej komunikacji z przełożonym,
 • Solidność i szczelność urządzenia mierzona pod kątem obiektywnych standardów.

 

Dlatego też cena urządzenia GPS może wahać się od 40 do 600 euro.

Cena usługi może zawierać wszystkie następujące składniki bądź ich część:

 • Miesięczny koszt urządzenia, od 5 do 21 euro,
 • Miesięczny abonament w sieci komórkowej na przesyłanie danych do przełożonego, zwykle od 8 do 15 euro.
 • Koszty zapytania o dane w wysokości kilku centów.


Jednakże, cennik, a także struktura kosztów, nie zawsze są takie same u poszczególnych usługodawców, a poza tym często ulegają zmianie. Dlatego więc dobrym rozwiązaniem dla kierownictwa zainteresowanego nawigacją jest zamówienie ofert rozwiązań geolokalizacyjnych dla pojazdów służbowych. Companeo jest internetową usługą, która pozwala uzyskać dostęp w zaledwie kilka kliknięć do spersonalizowanych ofert przygotowanych przez największych usługodawców z branży.