GEOLOKALIZACJA POJAZDÓWWyposaż swoją flotę pojazdów w najlepszej cenie!
GEOLOKALIZACJA POJAZDÓW
Wyposaż swoją flotę pojazdów w najlepszej cenie!
Zaoszczędź nawet 45%
porównując oferty wszystkich usługodawców w branży
Zaoszczędź nawet 45%porównując oferty wszystkich usługodawców w branży

Geolokalizacja pojazdów

Zapoznaj się z naszymi artykułami o Geolokalizacja pojazdów

Zobacz wszystie nasze artykuły o Geolokalizacja pojazdów

Często zadawane pytania o Geolokalizacja pojazdów

Zobacz wszystkie najczęściej zadawane pytania o Geolokalizacja pojazdów

Systemy geolokalizacji pojazdów s?u?bowych coraz cz??ciej staj? si? nieod??czn? cz??ci? codziennego ?ycia dla nas wszystkich. Doceniamy je za mo?liwo?? wyznaczania zaufanych tras w czasie zbli?onym do rzeczywistego. Jednak te powszechnie dost?pne aplikacje nie mog? si? równa? z funkcjonalno?ciami oferowanymi przez rozwi?zania geolokalizacji pojazdów dla firm. W niektórych bran?ach, jak na przyk?ad w bran?y taksówkarskiej, przewozu osób i transportu drogowego towarów, geolokalizacja floty pojazdów wywo?a?a prawdziw? rewolucj?. Jako ?e te systemy pozwalaj? mened?erom w ka?dej chwili sprawdzi? gdzie znajduj? si? pojazdy i co przewo??, a tak?e dlatego, ?e przekazuj? niezb?dne dane do codziennego funkcjonowania firmy, ich zalety dla przedsi?biorstw s? niezaprzeczalne.

Jak dzia?aj? takie systemy? Jakie technologie s? dost?pne na rynku? Jakie s? ich zalety? Ile kosztuj? takie rozwi?zania? I przede wszystkim, jakie s? ramy prawne reguluj?ce ich u?ytkowanie?

Zasady i funkcjonowanie geolokalizacji pojazdów

Systemy geolokalizacji umo?liwiaj? nie tylko sprawdzanie po?o?enia geograficznego pojazdu przez kierowc? w dowolnym momencie, ale tak?e pozwalaj? prze?o?onemu sprawdzi? gdzie znajduje si? ka?dy pojazd wyposa?ony w nawigacj?, a tak?e skontrolowa? ró?nego rodzaju dane dotycz?ce pojazdu i trasy. Geolokalizacja dla celów zawodowych mo?e dzia?a? na zasadzie ró?norodnych technologii.

Geolokalizacja pojazdów: szukanie w?a?ciwej drogi

Geolokalizacja pojazdów pozwala w ka?dej chwili  i w czasie zbli?onym do rzeczywistego sprawdzi? gdzie znajduj? si? pojazdy wyposa?one w oprogramowanie geolokalizacyjne.

Cho? to rozwi?zanie z pocz?tku zosta?o stworzone dla celów wojskowych, geolokalizacja sta?a si? popularna tak?e w codziennym ?yciu do celów prywatnych i s?u?bowych.

Systemy dla u?ytkowników indywidualnych s?u?? zwykle wy??cznie do tego, by ich bezpo?redni u?ytkownik móg? zorientowa? si? w terenie oraz wyznaczy? tras? wiod?c? do obranego celu. Istniej? jednak tak?e aplikacje s?u??ce do odnalezienia skradzionego komputera, okre?lenia po?o?enia trzody, a nawet dziecka czy jakiejkolwiek innej osoby wyposa?onej w tracker GPS.

Ta funkcjonalno?? jest kluczowa dla systemów dla klientów profesjonalnych, które pozwalaj? prze?o?onemu sprawdzi? po?o?enie geograficzne pojazdów wyposa?onych w system geolokalizacyjny dla odleg?o??. Systemy te umo?liwiaj? równie? czasem dwustronn? komunikacj? mi?dzy wyposa?onym pojazdem a prze?o?onym, a nawet w niektórych przypadkach pozwalaj? prze?o?onemu bezpo?rednio zareagowa? i przej?? kontrol? nad wyposa?onym pojazdem. Poza tym, systemy te przekazuj? nie tylko dane o po?o?eniu geograficznym, zw?aszcza je?li s? wyposa?one w modu?y zwi?zane z ró?nymi mechanicznymi aspektami pojazdu. Aplikacje dla klientów profesjonalnych oferuj? wi?c wachlarz us?ug: pomoc w nawigacji, monitoring towarów, odnalezienie pojazdu w przypadku kradzie?y, okre?lanie po?o?enia osób (kierowców, handlowców, wspó?pracowników, przedstawicieli handlowych…).

Ró?norodne systemy geolokalizacyjne dla ró?nych rodzajów dzia?alno?ci

Wiele systemów umo?liwia geolokalizacj? z ró?nym stopniem dok?adno?ci i technologi?:

- Najpopularniejszym rozwi?zaniem jest system geolokalizacji GPS. Dzi?ki nadajnikowi GPS, narz?dzie ??czy si? z sieci? satelitarn? s?u??c? do okre?lania po?o?enia. Dane s? w ten sposób przekazywane kierowcy i / lub prze?o?onemu, przewa?nie za pomoc? sieci telefonii komórkowych.

- System geolokalizacji mo?e równie? ca?kowicie bazowa? na sieciach telefonii komórkowej, poprzez triangulacj? pomi?dzy ró?nymi nadajnikami, obliczaj?c czas przyjazdu lub k?t przybycia sygna?u, albo bazuj?c na cell identyfikatorze.

- Geolokalizacja poprzez nadajniki RFID jest jeszcze inn? technologi? u?ywan? przede wszystkim do geolokalizacji w przestrzeniach zamkni?tych, na przyk?ad aby okre?li? po?o?enie towaru w magazynie.

- Istnieje równie? mo?liwo?? wykorzystywania innych technologii, takich jak geolokalizacja przez wifi czy geolokalizacja na podstawie adresu IP.

Zalety geolokalizacji pojazdów oraz cennik

Geolokalizacja pojazdów wi??e si? z ró?norodnymi zaletami, zarówno je?li chodzi o optymalizacj? zarz?dzania flot?, jak i o wygenerowane oszcz?dno?ci czy bezpiecze?stwo, które nale?y zestawi? z kosztem, który systematycznie spada.

Zalety geolokalizacji pojazdów

Systemy geolokalizacji pojazdów przynosz? wiele korzy?ci, zarówno kierowcom, jak i prze?o?onym oraz klientom firm u?ytkuj?cych takie systemy. Bezpo?rednio b?d? po?rednio, geolokalizacja pojazdów s?u?bowych czy ci??arowych u?ywanych przez firmy transportowe wi??e si? ze zwi?kszonym bezpiecze?stwem, lepszym zarz?dzaniem flot? oraz oszcz?dno?ciami:

- W kontek?cie bezpiecze?stwa, geolokalizacja pozwala przede wszystkim na zapobieganie kradzie?y pojazdów, a tak?e kradzie?y towaru;

- Ponadto, je?li chodzi o ten aspekt, ró?norodne informacje gromadzone przez te systemy dotycz? na przyk?ad pr?dko?ci czy nag?ego hamowania pozwalaj?c zwi?kszy? bezpiecze?stwo jazdy. Je?li tracker jest wyposa?ony w konieczne modu?y, kluczowym punktem jest kontrola parametrów takich jak temperatura krytycznych cz??ci silnika czy ci?nienie opon, która umo?liwia polepszenie ca?o?ciowego bezpiecze?stwa pojazdu. W ka?dym przypadku mo?na wprowadzi? powiadomienia w sytuacji, gdy pewne limity krytyczne zostan? przekroczone, zarówno dla kierowcy, jak i dla prze?o?onego oraz dla obu stron jednocze?nie. Czasem nawet prze?o?ony b?dzie móg? skorzysta? z systemu geolokalizacji w celu wy??czenia silnika pojazdu;

- Je?li chodzi o zarz?dzanie flot?, ca?a dzia?alno?? zostaje zoptymalizowana. Dyspozytor taxi b?dzie wi?c móg? przydzieli? najbli?szy pojazd do klienta, który zamówi? kurs. Firma zajmuj?ca si? transportem drogowym b?dzie mog?a wybra? najlepsz? strategi? dostawy pod k?tem ró?nych magazynów, gara?owania i punktów dostawczych.

- Ta optymalizacja zarz?dzania flot? przynosi te? korzy?ci finansowe. Po pierwsze, ze wzgl?du na optymalizacj? czasu pracy i identyfikacj? “luk” zwi?ksza si? produktywno??. Po drugie, dzi?ki optymalizacji tras przejazdy si? skracaj?. Po trzecie, dzi?ki optymalizacji przejazdów i zach?ceniu kierowców, których nawyki za kierownic? okaza?y si? nieoptymalne do skorzystania ze szkole? z jazdy ekologicznej, zmniejsza si? równie? zu?ycie paliwa. Oszcz?dno?ci na paliwie mog? stanowi? nawet 20% miesi?cznej faktury.

- Wreszcie, narz?dzia te pomagaj? klientom i zwi?kszaj? ich satysfakcj?, co zawsze prowadzi do dodatkowych zysków!

Cena geolokalizacji pojazdów

Cena systemów geolokalizacji jest uzale?niona od dopasowania systemu do zasobów materialnych, ale tak?e do potrzeb logistycznych i us?ug powi?zanych. Te trzy niezb?dne komponenty s? zwykle zawarte w jednym pakiecie “all inclusive” sprzedawanym przewa?nie w formie miesi?cznego abonamentu, co wi??e si? tak?e z korzy?ci? w postaci zmniejszenia pocz?tkowych kosztów inwestycji. Jednak?e dla zaawansowanych u?ytkowników istnieje równie? opcja skonstruowania w?asnego systemu poprzez zakup materia?ów i selekcj? oprogramowania najbardziej odpowiadaj?cego ich potrzebom. 

W takim wypadku, i je?li technologia jest odpowiednia zaadaptowana, cena nadajników GPS waha si? od 80 euro do ponad 600 euro za nadajnik. Do czynników wp?ywaj?cych na cen? nale??:

- Autonomia nadajników, jako ?e niektóre systemy mog? by? pod??czone do akumulatora pojazdu,

- Transmisja danych w czasie rzeczywistym b?d? zapisywanie ich tylko na dysku lokalnym,

- Dodatkowe modu?y umo?liwiaj?ce pod??czenie systemu do elektronicznej deski rozdzielczej pojazdu i poziom zaawansowania tych modu?ów,

- Przepustowo?? systemu i tryb naprawy.

W ka?dym przypadku konieczne b?dzie doliczenie do ceny materia?u, zarówno wypo?yczonego jak i zakupionego, kosztu jednego lub wielu rodzajów abonamentu na transfer danych do systemu nadzoru poprzez sieci telefonii komórkowej.

Wreszcie, oprogramowanie lub aplikacje bran?owe mog? zosta? uzyskane osobno, a p?atno?? jest pobierana albo na zasadzie abonamentu miesi?cznego, albo w formie prowizji, b?d? te? poprzez po??czenie obu tych form.

Aby otrzyma? koszt sk?adki odpowiadaj?cy indywidualnym potrzebom ka?dego klienta, konieczne jest zamówienie ofert systemów geolokalizacyjnych.

Geolokalizacja pojazdów staje si? coraz bardziej rozwini?tym rynkiem, a us?ugi takie jak Companeo okazuj? si? szczególnie u?yteczne, aby z ?atwo?ci? otrzyma? i porówna? oferty najlepszych dostawców us?ug geolokalizacji dla klientów profesjonalnych.

Ramy prawne

Systemy geolokalizacji przekazuj? i przechowuj? dane, które mog? nale?e? do kategorii danych osobowych. Jako ?e systemy te mog? prowadzi? do powa?nej ingerencji i ?ledzenia pracownika, korzystanie z nich jest rygorystycznie uregulowane w sferze prawnej. Ramy prawne definiuj? jaki sposób u?ytkowania tych systemów jest zabroniony, jakie s? prawa pracowników oraz w jaki sposób dane mog? by? przechowywane i zapisywane. W ka?dym razie nale?y wiedzie?, ?e to pracodawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych  zasad, zarówno przez firm?, jak i przez ustawienia samych urz?dze?.

Niedozwolone u?ycie

Potencja? rozwi?za? geolokalizacyjnych jest tak du?y, ?e konieczne by?o jego ograniczenie i okre?lenie dozwolonego u?ycia.

Zabronione jest u?ywanie geolokalizacji do celów:

- Kontroli przestrzegania ogranicze? pr?dko?ci,

- Kontroli czasu pracy je?li zosta?y wprowadzone inne rozwi?zania w tym celu,

- Kontroli wspó?pracowników, którzy mog? w dowolny sposób organizowa? swoje przejazdy,

- Kontroli przejazdów przedstawicieli pracowniczych w ramach wykonywania obowi?zków,

- Jakiejkolwiek kontroli jakiegokolwiek pracownika lub wspó?pracownika poza godzinami pracy, ??cznie z dojazdami do pracy, nawet w celu ochrony przed kradzie??.

Prawa pracownika

Pracownikom przys?uguj? równie? pewne prawa w kwestii instalacji i u?ytkowania systemów geolokalizacji pojazdów s?u??cych do wykonywania zlece?.

Nale?y przede wszystkim:

- Poinformowa? pracownika o instalacji takiego systemu i o szczegó?owych ustawieniach, ??cznie z powiadomieniem o celach gromadzenia danych, w?a?ciwych przepisach prawnych, prawie do sprzeciwu, okresie przechowywania danych i sposobie dost?pu do nich, prawie do sprostowania i wniesienia skargi.,

- Umo?liwi? pracownikowi odmow? instalacji,

- Przyzna? pracownikowi dost?p na wniosek do danych, które go dotycz?,

- Umo?liwi? pracownikami wy??czenie systemu poza godzinami pracy.

Pracodawca ma z kolei prawo do kontroli wszystkiego, co wi??e si? z dezaktywacj? systemu oraz do audytu pracownika w razie podejrzenia nieprawid?owo?ci.

Przechowywanie danych

Mo?liwo?? przechowywania danych jest ograniczona zarówno w czasie, jak i pod wzgl?dem dost?pu.

Je?li firma wyznaczy?a inspektora ochrony danych, osoba ta powinna uczestniczy? w instalacji systemu. Nale?y równie? prowadzi? rejestr przetwarzania danych.

Je?li chodzi o dost?p do danych, firma powinna wprowadzi? szczegó?owe zasady, jak równie? prowadzi? i aktualizowa? odpowiedni rejestr.

Dane co do zasady nie powinny by? przechowywane d?u?ej ni? przez okres dwóch miesi?cy, a maksymalnie roku je?li mog? by? przechowywane w celach dowodowych lub do optymalizacji us?ugi.

W pewnych bardzo ?ci?le okre?lonych przypadkach, kiedy dane s?u?? do kontroli czasu pracy pracowników, mog? by? one przechowywane maksymalnie przez 5 lat po zgromadzeniu.

Nie jest natomiast konieczne zg?aszanie tych systemów i danych do GIODO.

Systemy geolokalizacji pojazdów s?u?bowych coraz cz??ciej staj? si? nieod??czn? cz??ci? codziennego ?ycia dla nas wszystkich. Doceniamy je za mo?liwo?? wyznaczania zaufanych tras w czasie zbli?onym do rzeczywistego. Jednak te powszechnie dost?pne aplikacje nie mog? si? równa? z funkcjonalno?ciami oferowanymi przez rozwi?zania geolokalizacji pojazdów dla firm. W niektórych bran?ach, jak na przyk?ad w bran?y taksówkarskiej, przewozu osób i transportu drogowego towarów, geolokalizacja floty pojazdów wywo?a?a prawdziw? rewolucj?. Jako ?e te systemy pozwalaj? mened?erom w ka?dej chwili sprawdzi? gdzie znajduj? si? pojazdy i co przewo??, a tak?e dlatego, ?e przekazuj? niezb?dne dane do codziennego funkcjonowania firmy, ich zalety dla przedsi?biorstw s? niezaprzeczalne.

Jak dzia?aj? takie systemy? Jakie technologie s? dost?pne na rynku? Jakie s? ich zalety? Ile kosztuj? takie rozwi?zania? I przede wszystkim, jakie s? ramy prawne reguluj?ce ich u?ytkowanie?

Zasady i funkcjonowanie geolokalizacji pojazdów

Systemy geolokalizacji umo?liwiaj? nie tylko sprawdzanie po?o?enia geograficznego pojazdu przez kierowc? w dowolnym momencie, ale tak?e pozwalaj? prze?o?onemu sprawdzi? gdzie znajduje si? ka?dy pojazd wyposa?ony w nawigacj?, a tak?e skontrolowa? ró?nego rodzaju dane dotycz?ce pojazdu i trasy. Geolokalizacja dla celów zawodowych mo?e dzia?a? na zasadzie ró?norodnych technologii.

Geolokalizacja pojazdów: szukanie w?a?ciwej drogi

Geolokalizacja pojazdów pozwala w ka?dej chwili  i w czasie zbli?onym do rzeczywistego sprawdzi? gdzie znajduj? si? pojazdy wyposa?one w oprogramowanie geolokalizacyjne.

Cho? to rozwi?zanie z pocz?tku zosta?o stworzone dla celów wojskowych, geolokalizacja sta?a si? popularna tak?e w codziennym ?yciu do celów prywatnych i s?u?bowych.

Systemy dla u?ytkowników indywidualnych s?u?? zwykle wy??cznie do tego, by ich bezpo?redni u?ytkownik móg? zorientowa? si? w terenie oraz wyznaczy? tras? wiod?c? do obranego celu. Istniej? jednak tak?e aplikacje s?u??ce do odnalezienia skradzionego komputera, okre?lenia po?o?enia trzody, a nawet dziecka czy jakiejkolwiek innej osoby wyposa?onej w tracker GPS.

Ta funkcjonalno?? jest kluczowa dla systemów dla klientów profesjonalnych, które pozwalaj? prze?o?onemu sprawdzi? po?o?enie geograficzne pojazdów wyposa?onych w system geolokalizacyjny dla odleg?o??. Systemy te umo?liwiaj? równie? czasem dwustronn? komunikacj? mi?dzy wyposa?onym pojazdem a prze?o?onym, a nawet w niektórych przypadkach pozwalaj? prze?o?onemu bezpo?rednio zareagowa? i przej?? kontrol? nad wyposa?onym pojazdem. Poza tym, systemy te przekazuj? nie tylko dane o po?o?eniu geograficznym, zw?aszcza je?li s? wyposa?one w modu?y zwi?zane z ró?nymi mechanicznymi aspektami pojazdu. Aplikacje dla klientów profesjonalnych oferuj? wi?c wachlarz us?ug: pomoc w nawigacji, monitoring towarów, odnalezienie pojazdu w przypadku kradzie?y, okre?lanie po?o?enia osób (kierowców, handlowców, wspó?pracowników, przedstawicieli handlowych…).

Ró?norodne systemy geolokalizacyjne dla ró?nych rodzajów dzia?alno?ci

Wiele systemów umo?liwia geolokalizacj? z ró?nym stopniem dok?adno?ci i technologi?:

-  Najpopularniejszym rozwi?zaniem jest system geolokalizacji GPS. Dzi?ki nadajnikowi GPS, narz?dzie ??czy si? z sieci? satelitarn? s?u??c? do okre?lania po?o?enia. Dane s? w ten sposób przekazywane kierowcy i / lub prze?o?onemu, przewa?nie za pomoc? sieci telefonii komórkowych.

-  System geolokalizacji mo?e równie? ca?kowicie bazowa? na sieciach telefonii komórkowej, poprzez triangulacj? pomi?dzy ró?nymi nadajnikami, obliczaj?c czas przyjazdu lub k?t przybycia sygna?u, albo bazuj?c na cell identyfikatorze.

Geolokalizacja poprzez nadajniki RFID jest jeszcze inn? technologi? u?ywan? przede wszystkim do geolokalizacji w przestrzeniach zamkni?tych, na przyk?ad aby okre?li? po?o?enie towaru w magazynie.

-  Istnieje równie? mo?liwo?? wykorzystywania innych technologii, takich jak geolokalizacja przez wifi czy geolokalizacja na podstawie adresu IP.

Zalety geolokalizacji pojazdów oraz cennik

Geolokalizacja pojazdów wi??e si? z ró?norodnymi zaletami, zarówno je?li chodzi o optymalizacj? zarz?dzania flot?, jak i o wygenerowane oszcz?dno?ci czy bezpiecze?stwo, które nale?y zestawi? z kosztem, który systematycznie spada.

Zalety geolokalizacji pojazdów

Systemy geolokalizacji pojazdów przynosz? wiele korzy?ci, zarówno kierowcom, jak i prze?o?onym oraz klientom firm u?ytkuj?cych takie systemy. Bezpo?rednio b?d? po?rednio, geolokalizacja pojazdów s?u?bowych czy ci??arowych u?ywanych przez firmy transportowe wi??e si? ze zwi?kszonym bezpiecze?stwem, lepszym zarz?dzaniem flot? oraz oszcz?dno?ciami:

-  W kontek?cie bezpiecze?stwa, geolokalizacja pozwala przede wszystkim na zapobieganie kradzie?y pojazdów, a tak?e kradzie?y towaru;

-  Ponadto, je?li chodzi o ten aspekt, ró?norodne informacje gromadzone przez te systemy dotycz? na przyk?ad pr?dko?ci czy nag?ego hamowania pozwalaj?c zwi?kszy? bezpiecze?stwo jazdy. Je?li tracker jest wyposa?ony w konieczne modu?y, kluczowym punktem jest kontrola parametrów takich jak temperatura krytycznych cz??ci silnika czy ci?nienie opon, która umo?liwia polepszenie ca?o?ciowego bezpiecze?stwa pojazdu. W ka?dym przypadku mo?na wprowadzi? powiadomienia w sytuacji, gdy pewne limity krytyczne zostan? przekroczone, zarówno dla kierowcy, jak i dla prze?o?onego oraz dla obu stron jednocze?nie. Czasem nawet prze?o?ony b?dzie móg? skorzysta? z systemu geolokalizacji w celu wy??czenia silnika pojazdu;

-  Je?li chodzi o zarz?dzanie flot?, ca?a dzia?alno?? zostaje zoptymalizowana. Dyspozytor taxi b?dzie wi?c móg? przydzieli? najbli?szy pojazd do klienta, który zamówi? kurs. Firma zajmuj?ca si? transportem drogowym b?dzie mog?a wybra? najlepsz? strategi? dostawy pod k?tem ró?nych magazynów, gara?owania i punktów dostawczych.

-  Ta optymalizacja zarz?dzania flot? przynosi te? korzy?ci finansowe. Po pierwsze, ze wzgl?du na optymalizacj? czasu pracy i identyfikacj? “luk” zwi?ksza si? produktywno??. Po drugie, dzi?ki optymalizacji tras przejazdy si? skracaj?. Po trzecie, dzi?ki optymalizacji przejazdów i zach?ceniu kierowców, których nawyki za kierownic? okaza?y si? nieoptymalne do skorzystania ze szkole? z jazdy ekologicznej, zmniejsza si? równie? zu?ycie paliwa. Oszcz?dno?ci na paliwie mog? stanowi? nawet 20% miesi?cznej faktury.

-  Wreszcie, narz?dzia te pomagaj? klientom i zwi?kszaj? ich satysfakcj?, co zawsze prowadzi do dodatkowych zysków!

Cena geolokalizacji pojazdów

Cena systemów geolokalizacji jest uzale?niona od dopasowania systemu do zasobów materialnych, ale tak?e do potrzeb logistycznych i us?ug powi?zanych. Te trzy niezb?dne komponenty s? zwykle zawarte w jednym pakiecie “all inclusive” sprzedawanym przewa?nie w formie miesi?cznego abonamentu, co wi??e si? tak?e z korzy?ci? w postaci zmniejszenia pocz?tkowych kosztów inwestycji. Jednak?e dla zaawansowanych u?ytkowników istnieje równie? opcja skonstruowania w?asnego systemu poprzez zakup materia?ów i selekcj? oprogramowania najbardziej odpowiadaj?cego ich potrzebom. 

W takim wypadku, i je?li technologia jest odpowiednia zaadaptowana, cena nadajników GPS waha si? od 80 euro do ponad 600 euro za nadajnik. Do czynników wp?ywaj?cych na cen? nale??:

Autonomia nadajników, jako ?e niektóre systemy mog? by? pod??czone do akumulatora pojazdu,

Transmisja danych w czasie rzeczywistym b?d? zapisywanie ich tylko na dysku lokalnym,

-  Dodatkowe modu?y umo?liwiaj?ce pod??czenie systemu do elektronicznej deski rozdzielczej pojazdu i poziom zaawansowania tych modu?ów,

-  Przepustowo?? systemu i tryb naprawy.

W ka?dym przypadku konieczne b?dzie doliczenie do ceny materia?u, zarówno wypo?yczonego jak i zakupionego, kosztu jednego lub wielu rodzajów abonamentu na transfer danych do systemu nadzoru poprzez sieci telefonii komórkowej.

Wreszcie, oprogramowanie lub aplikacje bran?owe mog? zosta? uzyskane osobno, a p?atno?? jest pobierana albo na zasadzie abonamentu miesi?cznego, albo w formie prowizji, b?d? te? poprzez po??czenie obu tych form.

Aby otrzyma? koszt sk?adki odpowiadaj?cy indywidualnym potrzebom ka?dego klienta, konieczne jest zamówienie ofert systemów geolokalizacyjnych.

Geolokalizacja pojazdów staje si? coraz bardziej rozwini?tym rynkiem, a us?ugi takie jak Companeo okazuj? si? szczególnie u?yteczne, aby z ?atwo?ci? otrzyma? i porówna? oferty najlepszych dostawców us?ug geolokalizacji dla klientów profesjonalnych.

Ramy prawne

Systemy geolokalizacji przekazuj? i przechowuj? dane, które mog? nale?e? do kategorii danych osobowych. Jako ?e systemy te mog? prowadzi? do powa?nej ingerencji i ?ledzenia pracownika, korzystanie z nich jest rygorystycznie uregulowane w sferze prawnej. Ramy prawne definiuj? jaki sposób u?ytkowania tych systemów jest zabroniony, jakie s? prawa pracowników oraz w jaki sposób dane mog? by? przechowywane i zapisywane. W ka?dym razie nale?y wiedzie?, ?e to pracodawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych  zasad, zarówno przez firm?, jak i przez ustawienia samych urz?dze?.

Niedozwolone u?ycie

Potencja? rozwi?za? geolokalizacyjnych jest tak du?y, ?e konieczne by?o jego ograniczenie i okre?lenie dozwolonego u?ycia.

Zabronione jest u?ywanie geolokalizacji do celów:

Kontroli przestrzegania ogranicze? pr?dko?ci,

Kontroli czasu pracy je?li zosta?y wprowadzone inne rozwi?zania w tym celu,

-  Kontroli wspó?pracowników, którzy mog? w dowolny sposób organizowa? swoje przejazdy,

-  Kontroli przejazdów przedstawicieli pracowniczych w ramach wykonywania obowi?zków,

-  Jakiejkolwiek kontroli jakiegokolwiek pracownika lub wspó?pracownika poza godzinami pracy, ??cznie z dojazdami do pracy, nawet w celu ochrony przed kradzie??.

 

Prawa pracownika

Pracownikom przys?uguj? równie? pewne prawa w kwestii instalacji i u?ytkowania systemów geolokalizacji pojazdów s?u??cych do wykonywania zlece?.

Nale?y przede wszystkim:

Poinformowa? pracownika o instalacji takiego systemu i o szczegó?owych ustawieniach, ??cznie z powiadomieniem o celach gromadzenia danych, w?a?ciwych przepisach prawnych, prawie do sprzeciwu, okresie przechowywania danych i sposobie dost?pu do nich, prawie do sprostowania i wniesienia skargi.,

Umo?liwi? pracownikowi odmow? instalacji,

Przyzna? pracownikowi dost?p na wniosek do danych, które go dotycz?,

-  Umo?liwi? pracownikami wy??czenie systemu poza godzinami pracy.

Pracodawca ma z kolei prawo do kontroli wszystkiego, co wi??e si? z dezaktywacj? systemu oraz do audytu pracownika w razie podejrzenia nieprawid?owo?ci.

Przechowywanie danych

Mo?liwo?? przechowywania danych jest ograniczona zarówno w czasie, jak i pod wzgl?dem dost?pu.

Je?li firma wyznaczy?a inspektora ochrony danych, osoba ta powinna uczestniczy? w instalacji systemu. Nale?y równie? prowadzi? rejestr przetwarzania danych.

Je?li chodzi o dost?p do danych, firma powinna wprowadzi? szczegó?owe zasady, jak równie? prowadzi? i aktualizowa? odpowiedni rejestr.

Dane co do zasady nie powinny by? przechowywane d?u?ej ni? przez okres dwóch miesi?cy, a maksymalnie roku je?li mog? by? przechowywane w celach dowodowych lub do optymalizacji us?ugi.

W pewnych bardzo ?ci?le okre?lonych przypadkach, kiedy dane s?u?? do kontroli czasu pracy pracowników, mog? by? one przechowywane maksymalnie przez 5 lat po zgromadzeniu.

Nie jest natomiast konieczne zg?aszanie tych systemów i danych do GIODO.