GEOLOKALIZACJA POJAZDÓW Wyposaż swoją flotę pojazdów w najlepszej cenie!
GEOLOKALIZACJA POJAZDÓW Wyposaż swoją flotę pojazdów w najlepszej cenie!
Zaoszczędź nawet 45%
porównując oferty wszystkich usługodawców w branży
Zaoszczędź nawet 45%porównując oferty wszystkich usługodawców w branży

zalety monitoringu floty pojazdów służbowych

Czas czytania: 1 minut(y)

Je?li jeste? szefem firmy i zarz?dzasz flot? pojazdów, technologie geolokalizacyjne mog? znacznie upro?ci? to zadanie. Oprócz zapobieganiu kradzie?y, systemy te znacz?co przyczyniaj? si? do optymalizacji produktywno?ci twojego przedsi?biorstwa. Poznajmy razem korzy?ci zdalnego monitoringu floty, zarówno dla pracowników, jak i dla klientów.

Korzy?ci finansowe

Zarz?dzanie flot? pojazdów dzi?ki programom do monitoringu floty umo?liwia okre?lenie po?o?enia geograficznego pojazdów kierowanych przez pracowników znajduj?cych si? w trasie. To daje mo?liwo?? lepszego przydzielania zlece? pod k?tem kryterium odleg?o?ci, skracaj?c tym samym czas trasy oraz zmniejszaj?c wydatki na paliwo. W ci?gu roku wymienione wy?ej wydatki mog? si? odbi? na bud?ecie. Oszcz?dno?? paliwa sprawi równie?, ?e firma b?dzie si? wyró?nia? pod k?tem dzia?a? na rzecz ?rodowiska.

Monitoring floty poprzez geolokalizacj?

Monitoring floty i wizerunek marki

Polepszaj?c zarz?dzanie flot? pojazdów, optymalizujemy jednocze?nie niezawodno?? pracowników znajduj?cych si? w trasie. Jest to bardzo przydatne na przyk?ad w kontek?cie dostaw towarów. Wi?ksza punktualno?? tym samym zwi?ksza satysfakcj? klientów. Narz?dzia monitoringu floty przyczyniaj? si? dzi?ki temu w wydajny sposób do wzmocnienia wizerunku marki, który zyskuje na profesjonalizmie, niezawodno?ci i produktywno?ci. Klienci s? lepiej obs?u?eni, lepiej poinformowani, a pracownicy pracuj? w optymalnych warunkach dla maksymalizacji ich wydajno?ci.

Oprogramowanie geolokalizacyjne zawiera rozmaite opcje. Warto przestudiowa? je bez zb?dnego po?piechu tak, aby dokona? najlepszego wyboru odpowiadaj?cego zarówno potrzebom firmy, jak mieszcz?cego si? w bud?ecie