GEOLOKALIZACJA POJAZDÓW Wyposaż swoją flotę pojazdów w najlepszej cenie!
GEOLOKALIZACJA POJAZDÓW Wyposaż swoją flotę pojazdów w najlepszej cenie!
Zaoszczędź nawet 45%
porównując oferty wszystkich usługodawców w branży
Zaoszczędź nawet 45%porównując oferty wszystkich usługodawców w branży

Różnorodne systemy geolokalizacji dla klientów profesjonalnych

Czas czytania: 4 minut(y)

O ile urz?dzenia GPS s? najcz??ciej spotykanym rodzajem systemów geolokalizacji, istniej? tak?e inne rodzaje: nadajniki GSM/GPRS, nadajniki RFID, trackery czy wreszcie aplikacje przeznaczone na smartfony.

Aby okre?li? po?o?enie geograficzne pojazdu na mapie, konieczne jest wyposa?enie systemu w pewne niezb?dne elementy:

Nadajnik zamontowany w poje?dzie, który b?dzie lokalizowany

? Sie? (satelity, anteny telefonii mobilnej, wifi lub RFID) pozwalaj? zlokalizowa? nadajnik i ustali? jego wspó?rz?dne geograficzne

? Platfoer do odbioru danych z oprogramowaniem kartograficznym, aby zwizualizowa? po?o?enie obiektu na mapie.

GPS, podstawowe narz?dzie geolokalizacji pojazdów s?u?bowych

Stworzony pocz?tkowo przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, GPS (Global Positioning System), co mo?na przet?umaczy? jako “globalny system okre?lania po?o?enia”, jest systemem nawigacji satelitarnej. Od po?owy lat 90, korzystanie z systemu jest mo?liwe w zastosowaniu cywilnym na ca?ym ?wiecie i stanowi on baz? geolokalizacji pojazdów s?u?bowych. Po wyposa?eniu dowolnego pojazdu w odbiornik GPS, okre?lenie jego po?o?enia w dowolnym miejscu na ?wiecie jest mo?liwe w ka?dej chwili:

W czasie rzeczywistym: po?o?enie jest obliczane bezpo?rednio i na bie??co, aby przez ca?y czas monitorowa? przejazdy. Jest to system trackingu, który obecnie stanowi najcz??ciej u?ywan? opcj?

Z opó?nieniem : nadajnik GPS zapisuje wszystkie dane geoloklalizacyjne, które mo?na pó?niej odczyta? i przeanalizowa?.

Na ??danie : na przyk?ad w razie kradzie?y mo?liwe jest aktywowanie geolokalizacji pojazdu.

Urz?dzenie GPS, najbardziej popularny system geolokalizacji

Ten male?ki nadajnik pozwala na geolokalizacj? pojazdu, w którym jest zainstalowany, z dok?adno?ci? od 10 do 15 metrów. Wyposa?one w elektroniczny chip, urz?dzenie GPS odbiera sygna?y emitowane przez sie? satelitarn? pozwalaj?ce na obliczenie dok?adnego po?o?enia geograficznego.

Istniej? dwa rodzaje urz?dze? GPS::

Urz?dzenie GPS z ekranem: umieszczone na desce rozdzielczej, jest po??czone z oprogramowaniem kartograficznym umo?liwiaj?cym wy?wietlanie po?o?enia pojazdu. Jest to rozwi?zanie coraz cz??ciej stosowane do pomocy w nawigacji. 

Urz?dzenie GPS bez ekranu : u?ywane g?ównie do trackingu pojazdu, mo?na je ?atwo ukry? (np. pod siedzeniem), ograniczaj?c w ten sposób ryzyko kradzie?y. Równie? mo?e pomaga? w nawigacji je?li jest wyposa?one w nawigacj? g?osow?.

Urz?dzenia GPS dzia?aj? z pomoc? baterii (któr? mo?na ?adowa? albo zmienia? baterie). Niektóre modele mog? by? pod??czone do zapalniczki samochodowej. Jako ?e systemy geolokalizacji zu?ywaj? du?o energii, wa?ne jest, aby zwróci? uwag? na wybrany rodzaj zasilania.

Je?li chodzi o abonament na rozwi?zania geolokalizacyjne dla klientów profesjonalnych, cena wynajmu urz?dzenia GPS czy trackera jest uwzgl?dniona w miesi?cznym koszcie. Koszt ten waha si? od 40 do 100 euro netto miesi?cznie za ka?dy wyposa?ony pojazd.

Urz?dzenia GSM/GPRS

W przeciwie?stwie do urz?dzenia GPS, urz?dzenie GSM/GPRS nie wykorzystuje sygna?ów satelitarnych do geolokalizacji - korzysta za to z anten GSM. Geolokalizacja pojazdu poprzez urz?dzenie GPS/GPRS jest wi?c porównywalna do rozwi?za? telefonii mobilnej.

Urz?dzenie GSM/GPRS jest wyposa?one:

?  W modem, który pozwala na przekazywanie g?osu i umo?liwia komunikacj? z wyposa?onym pojazdem. 

?  W kart? SIM wyposa?on? w odpowiedni limit danych, który mo?na ustali? u operatora.

Ten system geolokalizacji jest bardzo ekonomiczny, ale wymaga, ?eby pojazd koniecznie znajdowa? si? w strefie zasi?gu sieci mobilnej. Nie jest wi?c odpowiedni do przejazdów po terenach górskich czy w niektórych regionach wiejskich ze s?abym zasi?giem. 

Uwaga : w razie wyjazdu za granic?, urz?dzenie GSM/GPRS korzysta z roamingu, co tak jak dla ka?dego telefonu komórkowego, mo?e wi?za? si? dodatkowymi kosztami.

Inne systemy trackingu

Oprócz systemów nawigacji czy geolokalizacji w czasie rzeczywistym istniej? te? rozwi?zania pozwalaj?ce na geolokalizacj? pojazdu na ??danie:

Nadajnik RFID : to ma?e urz?dzenie (czasem mniejsze nawet od karty kredytowej) zawiera etykiet? radiow? (czyli “tag RFID”). Korzystanie z niego jest polecane na trudnym, cho? jednocze?nie niewielkim terenie (grube mury betonowe, metal, blisko?? zbiorników wodnych…).

Tracker : to ma?e urz?dzenie pozwala zlokalizowa? pojazd w ka?dej chwili na ??danie. Niektóre zaawansowane modele s? wyposa?one ponadto w system alarmowy: wysy?aj? SMS w razie uruchomienia pojazdu, mo?liwe jest te? zdalne wy??czenie silnika...

Lokalizacja przez smartfon?

Odk?d w 2007 roku na rynku pojawi? si? pierwszy iPhone, smartfony zyskuj? coraz to nowe zastosowania, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i profesjonalnych.

Dlatego te? firmy, które chc? wyposa?y? si? w system geolokalizacji, maj? wybór. Mog? wyposa?y? flot? pojazdów s?u?bowych poprzez monta? urz?dze? GPS albo korzysta? z aplikacji geolokalizacyjnej na smartfonie kierowcy. 

Oczywi?cie je?li pracownicy firmy nie s? zmotoryzowani, wybór jest bardzo prosty: geolokalizacja poprzez smartfon b?dzie bardziej odpowiednia. Je?li natomiast firma zarz?dza flot? pojazdów s?u?bowych, funkcjonalno?ci oferowane przez smartfony s? du?o bardziej ograniczone:

? Smartfon okre?la po?o?enie kierowcy, a nie pojazdu: je?li kierowca go zapomni, zgubi albo smartfon zostanie skradziony, pojazdu nie mo?na zlokalizowa?.

? Pojazdu nie mo?na lokalizowa? przez ca?y czas, a tylko wtedy kiedy na pok?adzie jest kierowca: niemo?liwa jest lokalizacja pojazdu w razie kradzie?y!

? ?ywotno?? baterii jest ograniczona.

? Koszty s? wi?ksze (komunikacja, internet…).

? Nie ma mo?liwo?ci odczytu danych dotycz?cych silnika czy prowadzenia pojazdu.

? Wielu pracowników korzysta z telefonu s?u?bowego w celach prywatnych, co mo?e wi?za? si? z kwesti? poszanowania ?ycia prywatnego pracownika.