KARTA PALIWOWAKoniec z zaliczkami na paliwo dzięki prostszej księgowości
KARTA PALIWOWAKoniec z zaliczkami na paliwo dzięki prostszej księgowości

wybór karty paliwowej: 5 kryteriów, które warto znać

Czas czytania: 7 minut(y)

Sukces firmowych kart paliwowych doprowadzi? do coraz bardziej zwi?kszaj?cej si? konkurencji na rynku us?ugodawców specjalizuj?cych si? wystawianiu kart. Dawniej oferowane wy??cznie przez du?e koncerny naftowe, teraz karty s? równie? w ofercie sieci supermarketów, które zajmuj? si? te? dystrybucj? paliwa, a tak?e niezale?nych graczy specjalizuj?cych si? w kartach benefitowych, a nawet firm zajmuj?cych si? wynajmem pojazdów. Ka?dy gracz chce si? wyró?ni? coraz bardziej kompleksow? ofert?, dlatego wybór karty paliwowej staje si? coraz trudniejszy dla firm. Ten wybór jest tym bardziej skomplikowany, ?e trudno jest znale?? porównywark? kart paliwowych, zw?aszcza tak?, która porównuje wiele wiele ofert… i to w sposób obiektywny.

Jakie mamy dzi? na rynku ró?ne rodzaje kart paliwowych? Jakimi obiektywnymi kryteriami warto si? kierowa? przy wyborze karty paliwowej? I wreszcie, którego us?ugodawc? wybra??

Rodzaje kart paliwowych

Jedn? z mo?liwych typologii jest podzia? kart paliwowych ze wzgl?du na wystawc?. Koncerny naftowe, sieci supermarketów, niezale?ni us?ugodawcy z bran?y kart benefitowych i firmy wypo?yczaj?ce pojazdy obecnie dziel? mi?dzy siebie europejski rynek.

Karty paliwowe koncernów naftowych

To od du?ych grup koncernów paliwowych wszystko si? zacz??o.

Karta Total bardzo szybko sta?a si? jedn? z najcz??ciej dystrybuowanych w Europie. Równie? Shell czy Lotos-Esso maj? w swojej ofercie karty i dobr? pozycj? na polskim rynku. Dzi?ki temu, ?e s? to koncerny mi?dzynarodowe, a tak?e dzi?ki umowom zawartym z krajowymi filiami innych koncernów, tym koncernom naftowym uda?o si? zwi?kszy? zasi?g sieci stacji akceptuj?cych ich karty w wielu krajach europejskich.

Now? tendencj?, która ma zwi?zek ze zmniejszaj?c? si? liczb? stacji benzynowych w Polsce, jest to, ?e niektóre konkurencyjne koncerny po??czy?y si?y i akceptuj? karty konkurentów na tym samym terytorium.

Jednak te umowy s? zawierane tylko na poziomie krajowym, co oznacza, niekoniecznie umowa zawarta mi?dzy dwoma koncernami w jednym kraju, b?dzie obowi?zywa? te? w innym kraju europejskim.

Karty paliwowe firm specjalizuj?cych si? w kartach benefitowych

Niezale?ni wystawcy kart benefitowych, tacy jak Edenred czy Sodexo, szybko zrozumieli, jak ich koncepcja kart na posi?ki mo?e równie? sprawdzi? si? w zaopatrzeniu firm w paliwo. Ponadto, jako pierwsi przyznali swoim klientom dost?p zarówno do stacji paliw koncernów naftowych, jak i tych prowadzonych przez sieci supermarketów.

Koncepcja sprawdzi?a si? do tego stopnia, ?e na rynku pojawia si? coraz wi?cej niezale?nych us?ugodawców, takich jak C2A czy DKV, którzy skupiaj? si? wy??cznie na kartach paliwowych.

Wachlarz us?ug jest zwykle mocnym punktem ofert tych wyspecjalizowanych us?ugodawców.

Karty paliwowe firm wynajmuj?cych pojazdy s?u?bowe

Problematyka zwi?zana z zarz?dzaniem bud?etem na paliwo w firmie jest blisko powi?zana z kwesti? zarz?dzania flot? pojazdów s?u?bowych.

Naturaln? tego konsekwencj? by? fakt, ?e firmy specjalizuj?ce si? w wynajmie d?ugoterminowym pojazdów s?u?bowych wzbogaci?y swoj? ofert? o karty paliwowe.

Karty te, które dzia?aj? zarówno na stacjach koncernów paliwowych, jak i tych prowadzonych przez  sieci supermarketów, maj? dodatkowy atut w postaci towarzysz?cego oprogramowania. S? to narz?dzia online pozwalaj?ce w du?ym stopniu zoptymalizowa? i zintegrowa? zarz?dzanie flot? pojazdów i bud?et na paliwo.

Nale?y jednak wiedzie?, ?e reakcj? na to by?o wprowadzenie na rynek równie skutecznych programów do zarz?dzania flot? pojazdów przez koncerny naftowe.

5 obiektywnych kryteriów, aby wybra? odpowiedni? kart? paliwow?

Istnieje kilka obiektywnych kryteriów pozwalaj?cych na w?a?ciw? selekcj? karty paliwowej.

W?ród nich jest rozpi?to?? sieci stacji benzynowych, cena paliwa oraz karty, tryb fakturowania, parametry kontroli i dodatkowe us?ugi. To te czynniki pozwol? wybra? w?a?ciw? kart? paliwow?.

Rozpi?to?? sieci, kryterium nr 1 przy wyborze karty paliwowej

Pierwszym kryterium, które firma powinna wzi?? pod uwag? przy wyborze karty paliwowej, jest zasi?g sieci stacji benzynowych akceptuj?cych dan? kart?.

Wystawcy kart paliwowych cz?sto podaj? liczb? setek czy nawet tysi?cy stacji. W tej konkurencji to koncerny naftowe, które mog? mie? od 2 000 do 3 000 stacji i wi?cej, s? na czele.

Ale ta liczba nie mówi wszystkiego:

Kryterium blisko?ci jest bowiem jeszcze wa?niejsze ni? sama liczba stacji.

Co z tego, ?e mo?na tankowa? na 5 000 stacji w Polsce i Europie, skoro do najbli?szej stacji akceptuj?cej kart? trzeba nad?o?y? 20 km na trasie do biura czy do cz?sto odwiedzanych miejsc?

Niektóre stacje mog? by? wykluczone z mo?liwo?ci pos?u?enia si? kart?, na przyk?ad automatyczne stacje “low cost”, mimo ?e marka teoretycznie jest partnerska,

- Na jednej i tej samej stacji automatyczne dystrybutory paliwa równie? mog? by? wykluczone, co de facto ogranicza dost?p do tej stacji tylko do godzin otwarcia sklepu, o ile takowy istnieje.

Cena paliwa i us?ugi

Cena paliwa dla posiadaczy kart paliwowych mo?e by? ni?sza ni? ta wy?wietlana na stacji z kilku powodów:

- Wystawca karty paliwowej przyznaje posiadaczom kart sta?? zni?k? w wysoko?ci kilku groszy na litrze w porównaniu do ceny wy?wietlanej na stacji,

- Wystawca i klient wynegocjowali zni?k? w postaci procentu od normalnej ceny na podstawie ?redniego miesi?cznego zu?ycia paliwa danej firmy (opcja zarezerwowana dla najwi?kszych firm),

- Wystawca i firma umówili si? na jednakow? taryf? krajow? wa?n? na wszystkich stacjach sieci. Na autostradzie, w mie?cie, na wsi… wsz?dzie cena b?dzie jednakowa. Niektórzy wystawcy mog? pój?? klientowi jeszcze bardziej na r?k? obiecuj?c, ?e ten zawsze zap?aci najni?sz? mo?liw? cen?, je?li cena wy?wietlana na stacji jest atrakcyjniejsza ni? wynegocjowana taryfa krajowa. 

Cena us?ugi kart paliwowych równie? powinna by? szczegó?owa rozwa?ona.

O ile cena abonamentu jest zawsze podana z góry (od 5 do 36 euro rocznie), nale?y równie? koniecznie sprawdzi? kwot? ewentualnej op?aty operacyjnej (procent od zatankowanego paliwa) i  mo?liw? konieczno?? uiszczenia kaucji gwarancyjnej.

Tryb fakturowania

Ten punkt ma bezpo?redni wp?yw na bud?et przedsi?biorstwa.

O ile karta paliwowa wi??e si? z korzy?ci? dla pracownika kieruj?cego pojazdem w postaci eliminacji konieczno?ci wyk?adania z w?asnej kieszeni na paliwo, ta sama zaleta mo?e równie? dotyczy? firmy w przypadku, gdy op?ata jest dokonywana na zasadzie odroczenia p?atno?ci.

Ta ostatnia mo?liwo??, porównywalna do bezp?atnego kredytu, mo?e by? istotn? korzy?ci? finansow? dla ka?dej firmy.

W zamian za aktywacj? tej opcji, wystawcy kart paliwowych z regu?y ??daj? uiszczenia kaucji gwarancyjnej, nawet w wysoko?ci odpowiadaj?cej miesi?cowi tankowania.

Nie wszyscy wystawcy proponuj? t? mo?liwo??, niektórzy oferuj? wy??cznie us?ugi natychmiastowo op?acane lub przedp?acone.

Parametry kontroli

Jednym z du?ych atutów kart paliwowych dla firm jest mo?liwo?? lepszej kontroli wydatków na benzyn? czy diesel.

Ta kontrola jest mo?liwa po pierwsze dzi?ki szczegó?owym raportom wys?anym razem z faktur?, ale tak?e dzi?ki mo?liwym dodatkowym parametrom kart.

Szeroki wachlarz opcji kontroli jest istotnym elementem przy wyborze w?a?ciwej karty paliwowej.

Dlatego te?, w zale?no?ci od karty, mo?liwe jest ustalenie limitów korzystania pod k?tem:

Zu?ytego paliwa

Godzin, w których us?uga jest aktywna,

- Dni, w których us?uga jest dost?pna,

Strefy geograficznej, w której us?uga jest dost?pna,

Maksymalnej kwoty transakcji lub maksymalnej ilo?ci litrów paliwa na transakcj?,

Produktów i us?ug dost?pnych na karcie oprócz paliwa.

Jednak najlepszym narz?dziem kontroli kosztów paliwa pozostaje ustawienie nast?puj?cych parametrów w razie przekroczenia dozwolonego limitu: ca?kowita blokada karty uniemo?liwiaj?ca transakcj? albo powiadomienie mailowe osoby zarz?dzaj?cej flot?.

Ponadto, oprogramowanie pozwalaj?ce monitorowa? w czasie rzeczywistym u?ycie ka?dej karty, a tak?e dane dotycz?ce zarówno pojazdu, takich jak liczba kilometrów na liczniku, jak i kierowcy, takich jak nawyki za kierownic?, wchodzi zwykle w pakiet wraz z kart?. Zakres funkcjonalno?ci tego oprogramowania jest równie? wa?nym kryterium przy wyborze odpowiedniej karty paliwowej.

Us?ugi

Wreszcie, jednym z najwa?niejszych kryteriów wyboru karty paliwowej s? us?ugi po??czone z kart?.

Nie wszystkie karty oferuj?, a przynajmniej nie w takim samym stopniu:

Zakup produktów i us?ug w sklepie na stacji paliw (na przyk?ad wi?kszo?? stacji supermarketowych w ogóle nie posiada sklepu…),

- Zakup us?ug zwi?zanych z utrzymaniem pojazdu (mycie, wymiana oleju, wymiana filtrów…),

- Opcj? automatycznej p?atno?ci za przejazd autostrad? i op?aty drogowe,

Op?at? za parkowanie na strze?onych parkingach,

Aplikacj? dla kierowców s?u??cych do wyszukiwania stacji partnerskich i wyznaczenia trasy uwzgl?dniaj?cej zu?ycie paliwa,

- Us?ugi wsparcia zarz?dzania flot? pojazdów,

Kursy jazdy, a tak?e kursy redukuj?ce punkty karne.

Porównanie kart paliwowych ze wzgl?du na wystawc?

Bior?c pod uwag? liczb? wystawców kart paliwowych na rynku, trudno jest dokona? porównania uwzgl?dniaj?cego wszystkich graczy. Jednak?e, aby pomóc naszym czytelnikom w wyborze odpowiedniej karty paliwowej, zapraszamy do zapoznania si? z poni?szym zestawieniem mocnych punktów niektórych spo?ród najwi?kszych sieci ka?dego rodzaju wystawców.

Karta Total GR / Total Fleet

Total by? jednym z pierwszych koncernów naftowych w Europie, który wprowadzi? na rynek karty paliwowe. Dzi?ki stacjom partnerskim, obejmuje dzi? zasi?giem ca?? Europ?.

Oferta karty Total GR (lub Total Fleet) jest kompleksowa i zawiera winiety elektroniczne w niektórych krajach europejskich, dost?p do tysi?cy parkingów oraz wszelkie us?ugi na stacji wraz z zaawansowanym programem do zarz?dzania flot?.

Karta Shell

Shell proponuje jedn? z najwi?kszych sieci stacji partnerskich w Polsce, po??czywszy si?y z takimi markami jak BP, Esso czy Avia.

Tak jak Total, Shell oferuje dedykowane karty dla pojazdów u?ytkowych i ci??arowych, ale tak?e rozwi?zania umo?liwiaj?ce ?adowanie pojazdów elektrycznych.

Karta DKV

Pocz?tkowo specjalizuj?ca si? w kartach paliwowych dla pojazdów ci??arowych, DKV wkroczy?a równie? na rynek kart dla pojazdów lekkich. Zasi?g stacji partnerskich mo?na porówna? do zasi?gu Shella, jest on wi?c bardzo szeroki. Co ciekawe, DKV mo?e negocjowa? umowy indywidualne ze stacjami po?o?onymi najbli?ej klienta, nawet je?li nie wchodz? one w sk?ad podstawowych stacji partnerskich.

Karta C2A

Karta C2A opiera si? na europejskiej sieci ponad 50 partnerów posiadaj?cych nie mniej ni? 2 3000 stacji paliwowych w Europie. System zni?ek cen paliwa przy tankowaniu jest szczególnie korzystny.

Czy chcieliby Pa?stwo wyposa?y? swoj? firm? w karty paliwowe? Zapraszamy do bezp?atnego porównywania ofert wystawców kart paliwowych dzi?ki us?udze ??czenia z us?ugodawcami Companeo!