KARTA PALIWOWAKoniec z zaliczkami na paliwo dzięki prostszej księgowości
KARTA PALIWOWAKoniec z zaliczkami na paliwo dzięki prostszej księgowości

karty paliwowe: korzyści dla firm

Czas czytania: 6 minut(y)

Jak p?aci? za paliwo w dowolnym miejscu bez konieczno?ci zak?adania ani grosza z w?asnej kieszeni? Jest to podstawowa zaleta kart paliwowych, jednak nie jedyna. Korzy?ci kart paliwowych pro s? wielorakie, zarówno pod wzgl?dem jako?ci us?ugi i kwestii praktycznych, jak bezpo?rednich i po?rednich oszcz?dno?ci. Przede wszystkim lista us?ug w pakiecie z kart? paliwow? dla klientów profesjonalnych ca?y czas si? wyd?u?a, u?atwiaj?c ?ycie zarówno pracownikom, jak i firmowemu dzia?owi ksi?gowo?ci.

Jakie us?ugi wchodz? obecnie w sk?ad pakietów kart paliwowych? Jakie s? korzy?ci kart paliwowych pro w kwestii administracji i zarz?dzania firmowym bud?etem na paliwo? Jakie s? korzy?ci finansowe, zarówno bezpo?rednie, jak i po?rednie?

Us?ugi w pakiecie razem z kart? paliwow?, które robi? ró?nic?

Pierwszym argumentem za kupnem karty paliwowej, i tym najbardziej konkretnym, jest coraz d?u?sza lista us?ug powi?zanych z kartami. S? to us?ugi dost?pne na stacjach benzynowych, ale nie tylko.

Du?a sie? stacji paliw, aby nigdy nie zabrak?o benzyny w baku

Jednym z g?ównych kryteriów wyró?niaj?cych od siebie poszczególne marki jest liczba stacji przyjmuj?cych dan? kart?.

Prosz? sobie wyobrazi? irytacj? w momencie, gdy jeste?my wyposa?eni w kart? do tankowania, ale nie mo?emy si? ni? pos?u?y?, poniewa? jedyna stacja na naszej trasie jej nie przyjmuje!

Dobra wiadomo?? jest taka, ?e z powodu stale zmniejszaj?cej si? liczby stacji benzynowych w Polsce, koncerny naftowe i inni wystawcy zdecydowali si? po??czy? si?y i proponowa? uniwersalne karty paliwowe na wiele sieci.

Dlatego te? rzadko zdarza si?, ?eby karta by?a akceptowana przez mniej ni? tysi?c stacji. A najwi?ksze sieci maj? zasi?g europejski dzi?ki partnerom w niemal trzydziestu krajach.

Nie tylko tankowanie

Paliwo nie jest dzi? jedyn? us?ug? proponowan? na stacji benzynowej. Karty paliwowe pozwalaj? wi?c na regulowanie op?at za wszystkie us?ugi na stacji.

Dlatego te? oprócz paliwa, karty umo?liwiaj? op?acenie:

Mycia samochodu,

Utrzymania (wymiana oleju, serwisowanie, wymiana filtrów…)

- Wszystkich produktów sprzedawanych w sklepie na stacji.

Jedna karta na wszystkie op?aty drogowe

Karty paliwowe umo?liwiaj? jednak nie tylko op?acenie us?ug ?wiadczonych na stacjach benzynowych. Inn? zalet? kart paliwowych dla klientów profesjonalnych jest to, ?e s? one zaprojektowane, aby pokry? wszystkie koszty zwi?zane z podró?? s?u?bow? pracownika

Dlatego te? niemal wszystkie karty dost?pne na rynku europejskich s? wyposa?one w elektroniczne winiety, które umo?liwiaj? sprawny przejazd przez bramki na autostradzie!

Podobnie wygl?da kwestia parkingu, poniewa? prawie wszystkie sieci kart paliwowych po??czy?y si?y z operatorami parkingów, aby umo?liwi? op?at? za postój w czasie podró?y w wielu miastach w Europie.

We Francji mo?liwe jest równie? zarz?dzanie mandatami wystawionymi kierowcom - cho? nie ich op?acanie - ze wzgl?du na zintegrowanie systemów!

Korzy?ci kart paliwowych pro z punktu widzenia administracji i zarz?dzania

Zalety kart paliwowych dla klientów profesjonalnych s? szczególnie zauwa?alne pod k?tem komfortu administracji i zarz?dzania, który wprowadzaj? w tym bud?ecie. Uproszczone zarz?dzanie jest mo?liwe dzi?ki wiarygodnym fakturom oraz zaawansowanym narz?dziom monitoringu ca?ej firmowej floty pojazdów.

Zarz?dzanie kartami paliwowymi jest uproszczone

Zarz?dzanie bud?etem na firmowe paliwo mo?e sta? si? nies?ychanie uci??liwe z punktu widzenia administracji i ksi?gowo?ci, zw?aszcza w przypadku du?ej liczby pojazdów s?u?bowych oraz kierowców uprawnionych do ich u?ywania.

W tradycyjnym systemie, którego nale?y ?ci?le  przestrzega?, paragony, a czasem te? faktury czy potwierdzenia, musz? by? systematycznie wydawane przy ka?dym zakupie paliwa.  Ponadto, wszystkie dokumenty  musz? by? przechowywane w firmie przez czas nieokre?lony, aby w razie czego mo?na by?o je okaza? podczas kontroli. 

Kolekcjonowanie i rozliczanie wszystkich tych paragonów tak, aby wprowadzi? je do systemu ksi?gowego firmy jest zaj?ciem szczególnie pracoch?onnym. Dodatkowo, do zada? dzia?u ksi?gowo?ci trzeba jeszcze doda? wyliczanie kwoty podatku VAT do odliczenia za ka?dy wydatek na paliwo zgodnie z bardzo skomplikowanymi zasadami. W ca?ym tym procesie nie ma te? prawa do pomy?ki: w przypadku z?amania zasad przy cho?by tylko jednej transakcji kary finansowe mog? by? surowe.

Dzi?ki jednej miesi?cznej fakturze zbiorczej na wszystkie transakcje i wszystkie firmowe karty, która szczegó?owo wymienia wszystkie operacje gotowe do zaksi?gowania, karty paliwowe dla klientów profesjonalnych znacznie u?atwiaj? zarz?dzanie administracyjne i ksi?gowe.

Wi?ksze bezpiecze?stwo i limity transakcyjne

Jeszcze inn? zalet? karty paliwowej pro jest to, ?e stanowi ona niezwykle bezpieczny ?rodek p?atniczy, zarezerwowany dla konkretnego pojazdu, a czasem wyposa?ony te? w tajny  kod.  Ka?dy zakup musi by? potwierdzony poprzez u?ycie kodu PIN karty lub kodu pojazdu. Ewentualne oszustwa dokonane przez pracowników, którzy mog? próbowa? sztucznie zawy?y? koszty, s? praktycznie niemo?liwe.

Dodatkowo karty mog? by? odpowiednio skalibrowane przez osob? zarz?dzaj?c? flot? tak, aby okre?li? - naj?ci?lej jak to tylko mo?liwe - parametry u?ytkowania karty.

W ten sposób jest mi?dzy innymi mo?liwe ograniczenie na dowolny okres u?ytkowania karty do:

Konkretnych dni tygodnia,

- Okre?lonych godzin w ci?gu dnia,

- Okre?lonego dziennego limitu transakcyjnego,

- Konkretnego rodzaju paliwa,

- Okre?lonego rodzaju us?ug  (wy??cznie paliwo, tylko op?aty drogowe, utrzymanie, mycie czy zakupy w sklepie na stacji  benzynowej),

- Konkretnego zasi?gu geograficznego.

Dodatkowo karta jest chroniona przed zagubieniem lub kradzie??. W przypadku zaobserwowania anomalii,  powiadomienie mailowe jest wysy?ane natychmiastowo oraz istnieje mo?liwo?? zablokowania karty, której duplikat zostanie wydany w ci?gu jednego dnia roboczego od zg?oszenia zagubienia lub kradzie?y.

System nadzoru floty s?u?bowej w czasie rzeczywistym z prawdziwego zdarzenia

Karta paliwowa jest równie? wyposa?ona w oprogramowanie do nadzoru nad flot? online, w czasie rzeczywistym, co okazuje si? szczególnie przydatne w przypadku gdy firma musi zarz?dza? flot? pojazdów u?ytkowanych na zasadzie najmu d?ugoterminowego.

Ka?dy pojazd, ka?dy autoryzowany kierowca jest uwzgl?dniony w programie, razem z jego uprawnieniami i limitem kilometrów. Mo?liwe jest te? przypisanie umów najmu do pojazdów w leasingu, przyporz?dkowanie pojazdów konkretnym pracownikom, a kart - konkretnym pojazdom...

I nie chodzi tu tylko o koszty paliwa:  ka?da faktura wystawiona przez osob? trzeci? powi?zana z zarz?dzaniem flot? mo?e zosta? wpisana do systemu tak, aby uzyska? ca?o?ciowy ogl?d kosztów zwi?zanych z ka?dym pojazdem wchodz?cym w sk?ad floty.

A dzi?ki us?ugom po??czonym istnieje nawet mo?liwo?? sprawdzenia informacji dotycz?cych przebiegu licznika, zu?ycia paliwa w ka?dym poje?dzie, a tak?e nawyków kierowców, którym prowadzenie pojazdów s?u?bowych jest powierzone!

Korzy?ci kart paliwowych pro dla firmy z punktu widzenia finansów

Karty paliwowe dla klientów profesjonalnych stanowi? równie? niezaprzeczalny atut finansowy, mimo ?e nie jest to ich najwi?ksza  zaleta.

Koszty s? wyp?acane za pracownika, a nawet za firm?

G?ówn? korzy?? ekonomiczn? kart paliwowych stanowi fakt, ?e umo?liwiaj? one dokonanie zaliczki na poczet kosztów zwi?zanych z paliwem i utrzymaniem pojazdu, zarówno dla pracownika u?ytkuj?cego samochód, jak i dla samej firmy.

Pracownik nie musi wr?cz nic wyk?ada? z w?asnej kieszeni, ?eby op?aci? koszty paliwa. Wystarczy, ?e oka?e przy p?atno?ci swoj? kart? paliwow?.

Ale ponadto, w przypadku gdy p?atno?ci s? regulowanie nie na zasadzie kart przedp?aconych, a z odroczeniem p?atno?ci, nawet firma nie musi od razu wyk?ada? na koszty paliwa. Ten punkt stanowi tym wi?ksz? korzy?? finansow?, im wi?ksze s? rozmiary floty pojazdów s?u?bowych.

Warto jednak wiedzie?, ?e niektórzy wystawcy kart paliwowych ??daj? od klienta uiszczenia okre?lonej kwoty kaucji gwarancyjnej tak, aby mo?na by?o skorzysta? z rozwi?zania, które w istocie jest nieoprocentowanym kredytem.

Oszcz?dno?ci na cenie paliwa

Korzystanie z kart paliwowych po pierwsze sprawia, ?e zakup benzyny staje si? kompletnie transparentny.

Po drugie, mo?e wi?za? si? te? z korzy?ciami pod k?tem cen paliwa na stacjach. Niektórzy wystawcy kart paliwowych gwarantuj? bowiem dodatkowo ceny, które s? ni?sze o kilka groszy od tych wy?wietlanych na stacjach.

Jest to korzy?? wi???ca si? ze znikom? zni?k? na litrze paliwa, ale w perspektywie miesi?ca mo?e to by? nawet kilkaset z?otych w przypadku firmy posiadaj?cej du?? flot? lub gdzie kierowcy odbywaj? d?ugie trasy.

Oszcz?dno?ci na kosztach zarz?dzania administracyjnego i ksi?gowego

Wreszcie, g?ówn? zalet? finansow? kart paliwowych pro jest uproszczenie administracji i zarz?dzania bud?etem na paliwo dzi?ki kartom paliwowym umo?liwiaj?cym wprowadzenie znacznych oszcz?dno?ci na kosztach administracyjnych i ksi?gowych.

Szacuje si?, ?e to rozwi?zanie w przypadku floty licz?cej pi??dziesi?t pojazdów pozwala zaoszcz?dzi? nie mniej ni? jeden dzie? pracy administracyjnej i ksi?gowej miesi?cznie.

Ka?da firma mo?e obliczy? zaoszcz?dzon? kwot? na podstawie swoich indywidualnych stawek p?acowych!

W porównaniu do tego, karty paliwowe nie kosztuj? praktycznie nic: koszty abonamentowe wynosz? od 5 do 36 euro rocznie od karty.

Zach?camy do porównania cenników wielu wystawców poprzez darmowe wype?nienie zapytania o oferty kart paliwowych!