Jakie kryteria pomogą mi dobrze wybrać system geolokalizacji?

Poznaj najczęściej zadawane pytania o Geolokalizacja pojazdów

Zakup czy wypożyczenie systemu geolokalizacyjnego?

W zale?no?ci od rozmiaru floty pojazdów do wyposa?enia lub od celu geolokalizacji, czasem mo?e pojawi? si? kwestia wyboru pomi?dzy zakupem systemu geolokalizacji a wypo?yczeniem sprz?tu.

Nale?y wówczas rozwa?y? nast?puj?ce koszty:

- Przy zakupie, wyposa?enie w system geolokalizacji wi??e si? nabyciem trackerów GPS, których cena waha si? od kilkunastu euro do nawet 600 euro i wi?cej za sztuk?,

- Do tej ceny nale?y doliczy? koszt abonamentu na dedykowane us?ugi telekomunikacyjne  (pomi?dzy 10 a 20 euro miesi?cznie za ka?dy pojazd),

- A tak?e cen? oprogramowania, koszt którego zwykle jest zbli?ony do ceny abonamentu

W niektórych przypadkach te koszty mog? si? szybko zamortyzowa?, wi?c zakup systemu geolokalizacji wydaje si? najlepsz? opcj?.

Jednak zw?aszcza w przypadku du?ej floty pojazdów, zakup systemu geolokalizacji wi??e si? powa?nym obci??eniem bud?etu, dlatego lepszym rozwi?zaniem b?dzie najem. Cena wynajmu ca?ego niezb?dnego sprz?tu do geolokalizacji pojazdu wyniesie wówczas jedynie kilkadziesi?t euro miesi?cznie. 

Dla innych firm, kryterium decyduj?cym o wyborze b?dzie ewolucyjno?? systemu: czy to ze wzgl?du na zmieniaj?ce si? rozmiary floty, czy to z uwagi na konieczno?? poszerzenia zakresu funkcjonalno?ci czy sprz?tu lub ze wzgl?du na ch?? zakupu nadajników lepszej jako?ci. W tej sytuacji najem nawigacji GPS dla pojazdów s?u?bowych równie? mo?e przynie?? wi?cej elastyczno?ci.

Odpowied? na poni?sze pytania i porównaj!

Jeszcze innym firmom b?dzie zale?a?o na rozwi?zaniu odpowiadaj?cemu konkretnej potrzebie: na przyk?ad w sektorze budowlanym mo?e zaistnie? potrzeba krótkoterminowej geolokalizacji pojazdów czy innych maszyn. W takim wypadku zakup systemu geokolalizacji jest niepotrzebny i lepiej skorzysta? z najmu krótkoterminowego. 

Bez wzgl?du na to, czy chodzi o wynajem systemu geolokalizacji, czy o zakup, warto skonsultowa? oferty wielu us?ugodawców przed podj?ciem ostatecznej decyzji. Dzi?ki Companeo, wystarczy kilka klikni??, aby otrzyma? ca?? gam? ofert geolokalizacji, a nast?pnie z ?atwo?ci? porówna? systemy geolokalizacji oferowane przez najlepszych dostawców. 

Zapoznaj się z innymi pytaniami o Geolokalizacja pojazdów :

Jakie kryteria pomogą mi dobrze wybrać system geolokalizacji?: często zadawane pytania :

Aby dowiedzieć się więcej o Geolokalizacja pojazdów, sprawdź Nasz przewodnik zakupowy

Czy lepiej kupić, czy wynająć system geolokalizacji?