Jakie kryteria pomogą mi dobrze wybrać system geolokalizacji?

Poznaj najczęściej zadawane pytania o Geolokalizacja pojazdów

jakie są zalety wyposażenia samochodów na wynajem w system geolokalizacji

Je?li chodzi o problematyk? systemów geolokalizacji w samochodach na wynajem, nale?y wyró?ni? dwa odr?bne zagadnienia: instalacj? takiego systemu przez u?ytkownika w pojazdach, których u?ywa oraz instalacj? przez wynajmuj?cego pojazd dla jego w?asnych celów. 

W pierwszym przypadku chodzi przede wszystkim o pojazdy wynajmowane firmom na zasadzie najmu d?ugoterminowego. O ile w umowie nie postanowiono inaczej, istnieje mo?liwo?? zainstalowania urz?dzenia geolokalizacyjnego w poje?dzie przez klienta.

Opcja ta wi??e si? z dost?pno?ci? wszystkich zalet systemu geolokalizacyjnego: 

- Optymalizacj? tras,

- Zabezpieczeniem przed kradzie??,

- Powiadomieniem o przekroczeniu limitów,

- Powiadomieniem o gwa?townym hamowaniu lub niebezpiecznej pr?dko?ci,

- Szkoleniami z jazdy ekologicznej,

- Oszcz?dno?ciami w zu?yciu paliwa i utrzymaniu pojazdu,

- Zarz?dzaniem flot? pojazdów na odleg?o??,

- Jak najdok?adniejszym wyliczaniem benefitów pozap?acowych dla przedstawicieli handlowych

- Zmniejszeniem obci??enia zwi?zanego z raportowaniem

W drugim przypadku nadzór poprzez geolokalizacj? wynajmowanych pojazdów odbywa si? z inicjatywy wynajmuj?cego pojazd. 

Do zalet systemów geolokalizacji, które mog? zainteresowa? w szczególno?ci wynajmuj?cego, nale?? z pewno?ci?:

- Ochrona przed kradzie??, która sama w sobie uzasadnia wydatek w postaci wyposa?enia wynajmowanych pojazdów w urz?dzenia geolokalizacyjne,

- Pomoc w oszacowaniu ewentualnych szkód wyrz?dzonych przez klienta,

- Niezbity dowód potwierdzaj?cy liczb? kilometrów przejechanych przez okres najmu,

- Dodatkowe aplikacje stworzone z my?l? o wynajmuj?cych pojazdy.

Odpowied? na poni?sze pytania i porównaj!

Bez wzgl?du na rozwa?an? konfiguracj?, wszystkie te zalety systemów geolokalizacji gwarantuj?, ?e inwestycja zwróci si? nawi?zk? i uzasadniaj? koszt wyposa?enia pojazdów w system geolokalizacji.

Nale?y jednak zwróci? uwag?, ?e w obu powy?szych przypadkach, przepisy prawne dotycz?ce systemów geolokalizacji musz? by? ?ci?le przestrzegane, w tym zw?aszcza obowi?zek poinformowania u?ytkownika pojazdu.

Niektórzy us?ugodawcy oferuj? systemy lokalizacji stworzone specjalnie na potrzeby wynajmuj?cych pojazdy… Zach?camy do skorzystania z naszego formularza do zg?oszenia zapytania o oferty systemów geolokalizacji, a b?d? mogli si? Pa?stwo z nimi skontaktowa? i za darmo otrzyma? ofert?!

Zapoznaj się z innymi pytaniami o Geolokalizacja pojazdów :

Jakie kryteria pomogą mi dobrze wybrać system geolokalizacji?: często zadawane pytania :

Aby dowiedzieć się więcej o Geolokalizacja pojazdów, sprawdź Nasz przewodnik zakupowy

Najem system geolokalizacji: jakie ma zalety?