Jakie kryteria pomogą mi dobrze wybrać system geolokalizacji?

Poznaj najczęściej zadawane pytania o Geolokalizacja pojazdów

jak wybrać idealny system geolokalizacji?

Przed wyborem systemu geolokalizacja ka?da firma powinna przede wszystkim przeanalizowa? sposób zarz?dzania flot? pojazdów oraz mo?liwo?ci optymalizacji poprzez identyfikacj? priorytetowych celów.

W zale?no?ci od rodzaju systemu geolokalizacja oferuje ró?norodne mo?liwo?ci. Rodzaj dzia?alno?ci równie? powinien pomóc w wyborze odpowiedniego systemu. Geolokalizacja taksówek b?dzie zdecydowanie ró?ni? si? od geolokalizacji maszyn rolniczych czy pojazdów ratunkowych. 

Powinni Pa?stwo okre?li?:

- Rodzaj pojazdu, którego po?o?enie b?dzie okre?lane (waga, zastosowanie: pojazd funkcyjny czy turystyczny),

- Rodzaj danych, które firma chce uzyska? (zu?ycie paliwa, zachowanie i nawyki kierowcy czy tylko po?o?enie geograficzne),

- Metod? transmisji danych (w czasie rzeczywistym, na ??danie czy dopiero po powrocie poprzez odczyt danych zapisanych w pami?ci),

- Zasi?g sieci na obszarze, na jakim porusza si? pojazd (w przypadku technologii okre?lania po?o?enia przez sieci mobilne),

- Wymagana funkcjonalno?? oprogramowania (przesy?anie kolejno?ci zada? do wykonania, pomoc w nawigacji)

Odpowied? na te pytania pozwoli dokona? wyboru systemu geolokalizacji w oparciu o trzy kryteria: sprz?t/oprogramowanie/technologia, dopasowanego do firmy w celu optymalnego nadzoru nad pojazdami, który przyniesie prawdziw? warto?? dodan? w kwestii zarz?dzania i optymalizacji kosztów.

Odpowied? na poni?sze pytania i porównaj!

Nale?y równie? zastanowi? si? nad u?ytkowaniem systemu. Geolokalizacja powinna by? ?atwa w obs?udze dla pracowników tak, by zapewni? pe?n? wydajno?? i wiarygodno?? raportów przygotowanych na podstawie zgromadzonych danych. System powinien by? tak?e ?atwy do wy??czenia przez pracowników poza godzinami pracy.

Aby u?atwi? wybór urz?dzenia GPS dla pojazdów s?u?bowych, warto porówna? ró?norodne oferty systemów geolokalizacji. Internetowe porównywarki takie jak Companeo, oferuj? wiele cennych zalet i mog? znacznie u?atwi? zadanie. Wystarczy kilka klikni??, aby otrzyma? oferty dopasowane do danej sytuacji od us?ugodawców wyselekcjonowanych na podstawie jako?ci oferowanych us?ug i rzetelno?ci. Dzi?ki temu mo?na skupi? si? na ocenie najlepszych propozycji, by dokona? wyboru najlepszego systemu geolokalizacji.

Zapoznaj się z innymi pytaniami o Geolokalizacja pojazdów :

Jakie kryteria pomogą mi dobrze wybrać system geolokalizacji?: często zadawane pytania :

Aby dowiedzieć się więcej o Geolokalizacja pojazdów, sprawdź Nasz przewodnik zakupowy

System geolokalizacji pojazdów: jak dobrze wybrać?